REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wydawnictwo Widnokrąg S.C.

ul. Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno
NIP 123-124-33-29, REGON 142882518

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.0.1740 t.j.);
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Wydawnictwa Widnokrąg S.C. ;
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/ za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wydawnictwem Widnokrąg S.C., Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno
  NIP 123-124-33-29, REGON 142882518
  a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287 t.j.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344 t.j.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 • Subskrypcja – usługa polegająca na cyklicznym dostarczeniu towaru - z oferty dostępnej w sklepie - wybranych przez klienta.
 • Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca klientowi, który zadeklarował taką chęć, na subskrybowanie i otrzymywanie na wskazany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Wydawnictwa Widnokrąg S.C.

II. Usługa Elektroniczna

 1. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. umożliwia za pośrednictwem strony korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie umowy sprzedaży,
  2. korzystanie z newslettera,
  3. świadczenie usług elektronicznych na rzecz usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez usługobiorcę.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  2. usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@wydawnictwo-widnokrag.pl
  3. usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy usługobiorca narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  5. usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

III. Własność Intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/ korzystają z ochrony prawno - autorskiej i są własnością Wydawnictwa Widnokrąg S.C.. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wydawnictwu Widnokrąg S.C., będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/, bez zgody Wydawnictwa Widnokrąg S.C..
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Wydawnictwa Widnokrąg S.C., któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Wydawnictwu Widnokrąg S.C. i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, działający pod https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/, prowadzony jest przez Wydawnictwo Widnokrąg S.C., Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 5. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 6. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 7. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 8. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 9. korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 10. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wydawnictwo Widnokrąg S.C. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 13. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 14. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. zastrzega sobie prawo do rozliczeń z klientem za pośrednictwem elektronicznej faktury VAT lub elektronicznego paragonu bez podpisu.

V. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 5. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 6. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
 7. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wydawnictwo Widnokrąg S.C. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wydawnictwa Widnokrąg S.C..
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Wydawnictwa Widnokrąg S.C..
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
  w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 10. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez klienta danych do logowania w witrynie osobom trzecim.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 12. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 13. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 14. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 15. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Wydawnictwa Widnokrąg S.C..;
 16. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 17. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 1. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Zamówienie posiadające status "w realizacji" nie podlega modyfikacjom.
 3. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 4. przedmiotu zamówienia;
 5. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 6. wybranej metody płatności;
 7. wybranego sposobu dostawy;
 8. czasu dostawy.
 9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie”.
 10. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wydawnictwem Widnokrąg S.C. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 11. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje zamówienie od Wydawnictwa Widnokrąg S.C.”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.
 14. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. dopuszcza możliwość zawarcia umowy sprzedaży w formie subskrypcji towarów. W umowie będzie określony rodzaj i ilość towarów oraz czas i miejsce dostawy.
 15. Klient może w każdym czasie odstąpić od subskrypcji towarów. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z subskrypcji.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką pocztową, kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 dnia do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
  (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Umowa subskrypcji towarów rozliczana będzie cyklicznie na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury VAT z zastosowaniem właściwej stawki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością za pomocą systemów e-płatności wskazanych na stronie https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Wydawnictwo Widnokrąg S.C., Paprociowa 6/2, 05-501 Piaseczno lub na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Liber.pl ul. Zorzy 4, 05-080 Klaudyn.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Nie będzie przyjmowany zwrot towaru nadany za pobraniem.
 6. Na stronie internetowej https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/regulamin udostępniony został FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz pouczenia
  o odstąpieniu od umowy znajdują się na stronie internetowej https://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/regulamin
 8. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. nie przyjmuje zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 3855 kodeksu cywilnego.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem
  w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta oraz ustawą – Kodeks cywilny (Tytuł XI. Sprzedaż).
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres sklep@wydawnictwo-widnokrag.pl
 3. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Jeżeli Wydawnictwo Widnokrąg S.C. nie udzieliło odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się, że uznał reklamację.
 5. Odpowiedź na reklamację Wydawnictwo Widnokrąg S.C. przekazuje konsumentowi na papierze lub drogą elektroniczną.
 6. Towar wadliwy należy przesłać na adres Wydawnictwo Widnokrąg S.C. ul. Paprociowa 6/2 05-501 Piaseczno. Obowiązek dostarczenia wadliwego towaru spoczywa na konsumencie. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca zwróci koszt przesyłki poniesiony przez kupującego

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo Widnokrąg S.C. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wydawnictwo Widnokrąg S.C., Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno, mailowo pod adres sklepu sklep@wydawnictwo-widnokrag.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 5. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Widnokrąg S.C. a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Widnokrąg S.C. a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu n siedzibę Wydawnictwo Widnokrąg S.C., Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Produkt dodany do listy ulubionych
Product added to compare.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Widnokrąg S.C. z siedzibą w Piasecznie.

Więcej informacji o korzystaniu przez nas z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.